VEDTÆGTER

for

SOLGÅRDSPARKENS STØTTEFORENING


1. Foreningens navn er Solgårdsparkens Støtteforening, stiftet 1992.
Foreningens hjemsted er Strøby Egede, Stevns Kommune.
Foreningens formål er at støtte genopbygningen og vedligeholdelsen af Solgårdsparken.
Foreningen skal endvidere medvirke til gennemførelse af kulturelle, turistmæssige og idrætslige aktiviteter, der styrker folkeoplysningen samt det sociale og almennyttige engagement.

2. Foreningen er upolitisk.

3. Alle interesserede kan være medlemmer.

4. Indmeldelse i foreningen kan ske til kassereren eller ved giro.

5. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen.

6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ved skriftlig begæring ønsker dette. En skriftlig begæring skal indeholde de emner, der ønskes behandlet – andre emner kan ikke behandles.

7. Indkaldelse til generalforsamling skal meddeles med mindst 14 dages varsel ved annoncering i de lokale aviser.

8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde
følgende punkter:
   1. Formandens beretning.
   2. Kassereren fremlægger regnskab.
   3. Fremsendte forslag.
   4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (vælges for 2 år)
   5. Valg af suppleanter. (vælges for 1 år)
   6. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant (vælges for 1 år)
   7. Eventuelt.

9. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der har den endelige
afgørelse af alle spørgsmål vedrørende sagers behandling på generalforsamlingen, ligesom denne leder afstemningerne.

10. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

11. Dirigenten bestemmer om afstemninger skal være skriftlige eller
foregå ved håndsoprækninger. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt et medlem forlanger det. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. 

Vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

12. Hvert medlem har kun een stemme og kan ikke repræsentere andre. Et kontingent gælder kun een stemme. Stemmeberettigede er medlemmer, som har betalt kontingent for det foregående år eller indeværende kalenderår. Dog skal kontingentet for det indeværende år være betalt senest 1. februar.

13. Der føres referat over det passerede på generalforsamlingen. Referatet
underskrives af dirigenten og formanden.

14. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen
gælder for 2 år, således at der på lige år vælges 2 og på ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

15. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Bestyrelsen bestemmer sin egen forretningsgang og fører referat
over bestyrelsesmøderne.

16. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue overføres
til almennyttige formål i Stevns Kommune efter den afsluttende
generalforsamlings anvisning.

Revideret april 2013

Del siden